pátek 3. července 2015

The Signal and the Noise - Book Review

Recenze knihy Nate Silver: Signal and the Noise (Signál a šum), kterou jsem zpracoval v rámci studia na FF UK.
Nate Silver, statistik a politický prognostik, ve své knize The Signal and the Noise: The Art and Science of Prediction (Penguin Books, 2013) analyzuje úspěšné a neúspěšné predikce v různých oblastech. Ukazuje na nich principy, které vedou k úspěchu, a chyby, kterých je dobré se při předpovídání vyvarovat. Název knihy Signál a šum odkazuje k přirovnání, které autor používá: Tvorbu předpovědí prezentuje jako hledání signálu uprostřed šumu. Představuje řadu principů pro správnou předpověď, za nejvýznamnější přístup považuje probabilistické smýšlení a bayesovskou logiku.

Kniha je vystavena na analýzách různých nezávislých oblastí lidského života a vědy, ve kterých se úspěšně či neúspěšně používá predikce. První tři kapitoly popisují neúspěch předpovědí, který vyústil ve finanční krizi v roce 2008, smíšené úspěchy předpovědí ve volbách a politice nebo úspěšný svět předpovědí v baseballu. Postupně uvádějí čtenáře do problému předpovědí a jejich následků. Další čtyři kapitoly se věnují predikcím v dynamických komplexních systémech: Předpověď počasí, zemětřesení, ekonomika a šíření infekčních nemocí. Autor v těchto kapitolách prohlubuje a rozšiřuje téma predikce. V kapitole 8 pak Silver představuje Bayesův teorém na ukázce sázkařství na sport a v dalších kapitolách ho aplikuje nejprve na hry šachy a poker (k. 9 a 10) a následně na složitější problémy globálního oteplování, terorismu a bublin na finančních trzích (k. 11, 12, 13). Kniha začíná úvodníkem o ekonomickém pokroku a růstu množství informací ve světě a je uzavřena zdůrazněním potřeby dobrých predikcí a přínosem aplikace bayesovské logiky.

Silver svou knihu organizuje velice dobře podle roustoucí složitosti problému. Úvodní slovo čtenáře možná více zmate, než uvede do problému, od první kapitoly je autor ale věcný, zároveň podrobný a dostatečně zdůrazňuje, co si má čtenář odnést. Postupně se dostává ke složitějším oblastem, ve kterých obtížně identifikuji, co přesně je hlavní myšlenka, kterou chce předat. Možná je to i tím, že na začátku více pojmenovává jevy, které chce zdůraznit a později je text spíše deskriptivní, aniž by vyzdvihoval některé myšlenky vůči jiným. Pro čtenáře tak může být obtížné odlišit signál a šum.
Byť kapitoly popisují odlišné oblasti lidského života, navazují na sebe principy a postupy předpovědí, které jsou v kapitolách popsány. I proto by na závěr jednotlivých kapitol pro zdůraznění sdělení mohl autor klíčové myšlenky shrnout. Na místo toho na konci kapitol spíše hovoří obecně o dopadech a vlivu předpovědí v analyzované oblasti. Shrnutí klíčových principů a možných chyb predikce na závěr kapitoly by umožnilo posílit provázanost kapitol a také umožnilo čtenáři odnést si více důležitých informací. Stejně tak by i celkový závěr knihy mohl více zopakovat klíčové myšlenky z knihy a měl by je podpořit fakty z předchozích kapitol namísto nových informací.

Snad se autor bál, aby jeho kniha nepřipomínala učebnici, a proto se neopakuje, spíše se snaží čtenáře bavit novými informacemi a příběhy. Je ovšem velice obtížné si z knihy odnést ucelenou znalost.
Knihu bych zařadil do oblasti populární naučné literatury. Autor používá srozumitelný jazyk a styl má blízko k vypravování: “But because of medicine’s intimate connection with life and death, doctors tend to be appropriately cautious. In their field, stupid models kill people.”(s. 230) Autor pečlivě anotuje převzatá tvrzení s odkazem na zdroj.

Jednotlivé oblasti a role predikce v nich jsou popsány formou příběhů. Autor také vedl rozhovory s lidmi z oblasti a popisuje jejich osobní příběhy. I proto se kniha dobře čte. Obsah je velmi dobře připraven a promyšlená struktura knihy usnadňuje proniknutí do celého oboru predikcí. Z knihy jsem měl dojem, že sleduji dobrodružství předpovídání v dnešním.

Při čtení jsem cítil, že držím v ruce opravdu kvalitní knihu od člověka s mnoha zkušenostmi. Přesto jsem ke konci knihy přemýšlel, zda její rozsah nebyl mírně nad autorovy síly. Nebyl jsem schopen přesně sledovat to, co mi chce sdělit. Celkově díky skvělému obsahu knihu hodnotím jako vynikající dílo, které si zaslouží tu pozornost, kterou si po svém uvedení získalo.

The Signal and the Noise není pro čtenáře, kteří hledají přesné návody jak tvořit predikce v popsaných oborech. Je to ale kniha vhodná pro všechny, kteří se předpovědí zabývají v libovolném oboru, nebo s predikcemi začínají a chtějí získat široký pohled na věc. Přečíst si ji lze také pro zábavu, zvlášť pokud máte zájem o dnešní společnost a společenské či přírodní vědy.

SILVER, Nate. The signal and the noise: the art and science of prediction. London: Penguin, 2013. ISBN 978-014-1975-658.